بوشن

بوشن درمواردی مانند تعمیرات ونوسازی واتصال دولوله به هم بدون نشتی به کار می رودوبه منظورجلوگیری از گرم کردن2لوله به منظور اتصال به کار می رود وبوشن های تولیدی کارخانه ی تهران اتصالات از سایز63الی125میلی متر وبا کیفیت بسیار بالا وقیمت بسیار مناسب عرضه می شود.