سراه دریچه بازدید

برای بررسی وبازدید آسان  شبکه ی ابرسانی وفاضلاب ساختمان ها از سراه دریچه باز دید استفاه می شود لذا شرکت تهران اتصالات اقدام به تولید وعرضه ی سراه باز دید درسایز110باقیمت  مناسب وکیفیت بسیار بالا کر ده است