آزمایشگاه

واحد تولیدی تهران اتصالات دارای مجهز ترین آزمایشگاه ومجرب ترین مهندسین کنترل کیفیت می باشدکه در راستای کیفیت برتر تلاش می کند .