میکسر ( سالن مواد )

این بخش از کارخانه بامخلوط کردن مواد اولیه به همراه افزودنی ها مواد اولیه ی خطوط تولید را فراهم می کند.