انواع لوله و اتصالات

انواع لوله و اتصالات

انواع لوله و اتصالات انواع لوله و اتصالات: فیتینگ لوله فرآیند اتصال لوله‌ها و لوله‌های مختلف برای تشکیل یک سیستم حمل مایع است. این شامل انتخاب، برش و اتصال لوله‌ها و اتصالات برای برآوردن مشخصات و الزامات مورد نظر یک سیستم لوله کشی مانند سرعت جریان، فشار و دما است. اتصالات می‌توانند زانویی، سه راهی، […]