کاتالوگ محصولات

کارخانــه تهــران اتصــالات مفتخــر اســت بــا بیــش از چهــار دهــه فعالیــت در زمینـه تولیـد اتصـالات u-c.v.p بـه عنـوان قدیمـی تریـن تولیـد کننـده ایـن صنـف همـواره در امـر نـوآوری و کیفیـت و تنـوع محصـوالت پیشـرو و نقــش بــه ســزایی در تامیــن نیــاز صنعــت ســاختمان کشــور و خــارج از کشــور داشــته باشــد. تهـران اتصـالات همـواره مـی کوشـد تـا بـا در پیـش گرفتـن خـط مشــی کیفیــت و رضایتمنــدی مشــتریان نقــش مهمــی در جهــت تامیــن نیــاز صنعــت ســاختمان دارا باشــد.

• محصـولات کارخانـه انـواع طیـف هـا و سـایز هـا ی مـورد نیـاز صنعـت سـاختمان را بـا کیفیـت بسـیار بـالا بـه مشـتریان عرضـه مـی کنـد.

• تمامــی کالاهــا دارای اســتاندارد ملــی ایــران و اســتاندارد CE اتحادیــه اروپــا مــی باشــد.